Sea of fire in Hisamatsu and Hisamatsucho yori miru shukka Kiyochika, Kobayashi MORE INFO